Rozwiązanie on-line

W ramach tej usługi rozwiązujemy nadesłane przez Państwa zadania. Mogą to być zadania z przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, statystyka, mechanika, wytrzymałość materiałów itp., jak też z języków obcych. Do każdego rozwiązania zamówić można szczegółowe objaśnienia, dzięki czemu usługa ta stanowi doskonałą pomoc w nauce.

Zapewniamy bardzo szybkie terminy realizacji. Jeśli sprawa jest bardzo pilna termin realizacji zlecenia wynosić może, w zależności od złożoności zadania, nawet kiklkadziesiąt minut.

Na życzenie Klienta możliwa jest realizacja ekspresowej usługi w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem komunikacji zwrotnej przez MMS ("rozwiązywanie zadań przez MMS"), albo z wykorzystaniem innych srodków komunukacji natychmiastowej typu "instant messagng" - np. Facebook Messenger czy też Team Viewer, umożliwiający zdalną pracę na komputerze Klienta.

Realizacja zlecenia

Przeznaczone do rozwiązania zadania należy przygotować w postaci elektronicznej (skan, edytor tekstów), po czym przesłać w postaci załącznika na nasz adres poczty elektronicznej. Mniej skomplikowane zadania można opisać tekstowo w treści maila. Po otrzymaniu zadań, analizujemy je pod kątem trudności i jeśli, wg tej analizy, będziemy w stanie je rozwiązać w rozsądnym terminie, dokonujemy wyceny usługi, o czym niezwłocznie informujemy Klienta. Po uzyskaniu akceptacji naszych warunków i , jeśli uznamy to za konieczne, wpłaceniu zaliczki, przystępujemy do realizacji zlecenia. W szczególnie trudnych zadaniach, warunkiem wykonania zlecenia jest dostarczenie materiałów teoretycznych w postaci notatek z zajęć lub stosownych fragmentów rekomendowanej przez szkołę (uczelnię) literatury (skryptów). Po stwierdzeniu wpływu należności na nasz rachunek bankowy rozwiązania wysyłamy na adres e-mail Klienta w postaci pliku tekstowego w formacie zgodnym z najpopularniejszymi edytorami, bądź jako skan odręcznego pisma.
Z uwagi na treść przepisów podatkowych o kasach rejestrujących, nie ma obecnie możliwości zamówienia dostarczenia rozwiązań i innych prac na płycie CD, DVD czy dyskietce.

Postępowanie reklamacyjne

W przypadku nienależytego wykonania usługi, Klientowi, zgodnie z pkt. 2 Regulaminu, przysługuje częściowy lub całkowity zwrot należności. W takim przypadku nalezy skontaktować się z nami za pośrednictwem e-maila bądź telefonicznie. Klient zobowiązany jest udowodnić na czym polega popełnione przez nas uchybienie - podając jednocześnie właściwy sposób rozwiązania. Wypłata bonifikaty odbywa się w trybie przewidzianym w punkcie 3 Regulaminu.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zbiór zasad dotyczących świadczenia usługi Rozwiązanie on-line oraz korzystania z niej.

  1. Zlecenie wykonania usługi jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy firmą P.H.U. Super Service, zwaną dalej Wykonawcą a Klientem.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nierzetelne wywiązanie się ze zleconego mu zadania, w szczególności błędne rozwiązanie zadania, wyłącznie do wysokości ustalonej ceny usługi i to wyłącznie w sytuacjach, kiedy błąd jest oczywisty i nie budzi wątpliwości.
  3. W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrot należności w pełnej wysokości następuje na rachunek bankowy Klienta - lub na rachunek przez niego wskazany. W przypadkach, kiedy zwrot gotówki nastęuje poprzez przekaz pocztowy, Wykonawca potrąca opłatę pocztową. Jeśli tylko część pracy wykonana była błędnie, zwrot należności jest również częściowy.
    Jeśli Klient zamierza w dalszym ciągu korzystać z usług Wykonawcy, bonifikata może zostać na życzenie Klienta zaliczona ma poczet przyszłych zleceń.
  4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niesamodzielnego rozwiązania zadania przez Klienta
  5. Wydanie wykonanej pracy Klientowi następuje wyłącznie po uzyskaniu całości należności za świadczoną usługę, tj., w szczególności, w przypadku przelewów, wpłat gotówkowych w banku itp., dopiero po wpływie tych środów na rachunek bankowy Wykonawcy.
  6. W uzasadnionych przypadkach - w szczególności bardziej obszernego zlecenia lub zlecenia od osoby korzystającej po raz pierwszy z usług Wykonawcy, Wykonawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia rozpoczęcia wykonywania zleconego zadania, od wpłacenia zaliczki w wysokości do 50 % wartości zlecenia.
  7. Dając zlecenie na rozwiązanie zadania, Klient przyjmuje do wiadomości warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.