Rozwizanie on-line

W ramach tej usugi rozwizujemy nadesane przez Pastwa zadania. Mog to by zadania z przedmiotw cisych, takich jak matematyka, statystyka, mechanika, wytrzymao materiaw itp., jak te z jzykw obcych. Do kadego rozwizania zamwi mona szczegowe objanienia, dziki czemu usuga ta stanowi doskona pomoc w nauce.

Zapewniamy bardzo szybkie terminy realizacji. Jeli sprawa jest bardzo pilna termin realizacji zlecenia wynosi moe, w zalenoci od zoonoci zadania, nawet kiklkadziesit minut.

Na yczenie Klienta moliwa jest realizacja ekspresowej usugi w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem komunikacji zwrotnej przez MMS ("rozwizywanie zada przez MMS").

Realizacja zlecenia

Przeznaczone do rozwizania zadania naley przygotowa w postaci elektronicznej (skan, edytor tekstw), po czym przesa w postaci zacznika na nasz adres poczty elektronicznej. Mniej skomplikowane zadania mona opisa tekstowo w treci maila. Po otrzymaniu zada, analizujemy je pod ktem trudnoci i jeli, wg tej analizy, bdziemy w stanie je rozwiza w rozsdnym terminie, dokonujemy wyceny usugi, o czym niezwocznie informujemy Klienta. Po uzyskaniu akceptacji naszych warunkw i , jeli uznamy to za konieczne, wpaceniu zaliczki, przystpujemy do realizacji zlecenia. W szczeglnie trudnych zadaniach, warunkiem wykonania zlecenia jest dostarczenie materiaw teoretycznych w postaci notatek z zaj lub stosownych fragmentw rekomendowanej przez szko (uczelni) literatury (skryptw). Po stwierdzeniu wpywu nalenoci na nasz rachunek bankowy rozwizania wysyamy na adres e-mail Klienta w postaci pliku tekstowego w formacie zgodnym z najpopularniejszymi edytorami, bd jako skan odrcznego pisma.
Z uwagi na tre przepisw podatkowych o kasach rejestrujcych, nie ma obecnie moliwoci zamwienia dostarczenia rozwiza i innych prac na pycie CD, DVD czy dyskietce.

Postpowanie reklamacyjne

W przypadku nienaleytego wykonania usugi, Klientowi, zgodnie z pkt. 2 Regulaminu, przysuguje czciowy lub cakowity zwrot nalenoci. W takim przypadku nalezy skontaktowa si z nami za porednictwem e-maila bd telefonicznie. Klient zobowizany jest udowodni na czym polega popenione przez nas uchybienie - podajc jednoczenie waciwy sposb rozwizania. Wypata bonifikaty odbywa si w trybie przewidzianym w punkcie 3 Regulaminu.

Regulamin

Niniejszy regulamin okrela zbir zasad dotyczcych wiadczenia usugi Rozwizanie on-line oraz korzystania z niej.

  1. Zlecenie wykonania usugi jest rwnoznaczne z zawarciem umowy pomidzy firm P.H.U. Super Service, zwan dalej Wykonawc a Klientem.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za nierzetelne wywizanie si ze zleconego mu zadania, w szczeglnoci bdne rozwizanie zadania, wycznie do wysokoci ustalonej ceny usugi i to wycznie w sytuacjach, kiedy bd jest oczywisty i nie budzi wtpliwoci.
  3. W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrot nalenoci w penej wysokoci nastpuje na rachunek bankowy Klienta - lub na rachunek przez niego wskazany. W przypadkach, kiedy zwrot gotwki nastuje poprzez przekaz pocztowy, Wykonawca potrca opat pocztow. Jeli tylko cz pracy wykonana bya bdnie, zwrot nalenoci jest rwnie czciowy.
    Jeli Klient zamierza w dalszym cigu korzysta z usug Wykonawcy, bonifikata moe zosta na yczenie Klienta zaliczona ma poczet przyszych zlece.
  4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki wynike z niesamodzielnego rozwizania zadania przez Klienta
  5. Wydanie wykonanej pracy Klientowi nastpuje wycznie po uzyskaniu caoci nalenoci za wiadczon usug, tj., w szczeglnoci, w przypadku przeleww, wpat gotwkowych w banku itp., dopiero po wpywie tych rodw na rachunek bankowy Wykonawcy.
  6. W uzasadnionych przypadkach - w szczeglnoci bardziej obszernego zlecenia lub zlecenia od osoby korzystajcej po raz pierwszy z usug Wykonawcy, Wykonawca zastrzega sobie prawo do uzalenienia rozpoczcia wykonywania zleconego zadania, od wpacenia zaliczki w wysokoci do 50 % wartoci zlecenia.
  7. Dajc zlecenie na rozwizanie zadania, Klient przyjmuje do wiadomoci warunki niniejszego regulaminu i zobowizuje si do jego przestrzegania.