Ekonometria i badania operacyjne

Ekonometria jest dziaem ekonomii, zajmujcy si analiz zjawisk ekonomicznych, przy wykorzystaniu modelowania matematycznego, przy wykorzystaniu m.in. programowania liniowego, algebry macierzy oraz aparatu obliczeniowego statystyki matematycznej.

Programowanie liniowe wykorzystywane jest w zagadnieniach optymalizacyjnych, tzn. polegajcych na poszukiwaniu optymalnych rozwiza zagadnie ekonomicznych - na przykad uoenie takiego planu produkcji, ktry przy posiadanych zasobach surowcw umoliwi uzyskanie maksymalnego dochodu.

Programowanie liniowe, zagadnienia transportowe, zagadnienia planowania czynnoci itp. s bardzo czsto wykadane jako osobny przedmiot - badania operacyjne.

Modelowanie ekonometryczne to najciekawszy dzia tej nauki. Pozwala on wyrazi rozmaite zalenoci w wiecie ekonomii za pomoc odpowiedniego rwnania matematycznego. Dziki takiemu modelowi mozna analizowa oraz prognozowa najrniejsze zjawiska istotne dla gospodarki krajowej czy finansw przedsibiorstwa.

Niezwykle popularne w ostatnich latach kierunki studiw, takie jak zarzdzanie i marketing, ekonomia, czy bankowo wymagaj od studentw biegoci w obliczeniach ekonometrycznych oraz umiejtnoci wykonywania oraz testowania modeli ekonometrycznych a take znajomoci zagadnie z zakresu bada operacyjnych.

Typowe zagadnienia

Lista najczciej opracowywanych zagadnie:

  • programowanie liniowe oraz nieliniowe (znajdowanie optimum fukcji celu)
  • metoda "simplex"
  • zagadnienie transportowe
  • programowanie sieciowe
  • estymowanie i weryfikacja modeli ekonometrycznych