Statystyka

Jest działem matematyki. Przedmiotem jej jest badanie zjawisk masowych przy użyciu metod rachunku prawdopodobieństwa. Statystykę dzielimy na opisową oraz matematyczną.

Statystyka obowiązuje przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych, ale również praktycznie na wszystkich kierunkach studiów technicznych. Sama statystyka generalnie wydaje się być łatwiejsza np. od analizy matematycznej, polega głownie na tym, iż w statystyce liczy się bardzo intuicja, wyczucie. Aby umieć rozwiązywać zadania ze statystyki, trzeba po prostu - identycznie jak w analizie matematycznej - zrobić tych zadań dużo. To, że statystyka jest troche nauką na wyczucie, potwierdza także fakt, iż niektóre wzory czy wartości są podawane są odmiennie przez różne źródła.

Uważamy, iż nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam czuś się na tyle pewnie w zagadnieniach statystycznych, by służyć Państwu pomocą.

Typowe zagadnienia

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zagadnień z jakimi najczęściej się spotykamy, wykonując prace zlecone przez naszych Klientów. Nie oznacza to, że oczywiście, iż nie podejmiemy się pomocy w związku z innym materiałem. Jesteśmy bowiem w stanie pomóc prawie w każdej sytuacji.

Statystyka opisowa

 • metody przedstawiania danych statystycznych
  • szeregi: szczegółowy i rozdzielcze
  • częstość absolutna, względna i skumulowana
  • diagramy i histogramy
 • miary statystyczne klasyczne i pozycyjne
  • miary tendencji centralnej (średnie, mediana, dominanta)
  • miary rozrzutu (wariancja, odchylenie standardowe i ćwiartkowe, kwartyle)
  • współczynniki asymetrii i skupienia

Statystyka matematyczna:

 • teoria estymacji
  • estymacja punktowa
  • estymacja przedziałowa - wyznaczanie przedziałów ufności
  • wyznaczanie błędu oszacowania
 • teoria testów
  • weryfikacja hipotez statystycznych
  • błąd pierwszego i drugiego rodzaju

Rachunek prawdopodobieństwa

 • zmienna losowa skokowa i ciągła
 • gęstość, dystrybuanta i prawdopodobieństwo
 • typowe rozkłady ciągłe i skokowe
 • rozkład normalny standaryzowany