Programowanie oraz systemy baz danych

Programowanie oraz systemy baz danych to przedmioty wchodzce w zakres programu nauczania na kierunkach informatycznych. Maj one na celu zapoznanie studentw z podstawowymi zagadnieniami zwizanymi z tworzeniem rnorodnych aplikacji.

Cho istnieje wiele, rznicych si znacznie midzy sob, jzykw programowania, to jednak wiele je czy. Opanowanie takiego jzyka, jakim jest jzyk C (C++) uatwia pniejsze nauczenie si Javy, Javascriptu, czy PHP - popularnych jzykw wykorzystywanych w tworzeniu stron internetowych (czy caych webowych aplikacji) - bazuj one bowiem w duym stopniu na skadni jzyka C.

Obsuga baz danych oraz zapyta przetwarzajcych zgromadzone dane w bazie - wykorzystujcych midzy innymi strukturalny jzyk zapyta (SQL) - rwnie jest niezwykle wanym zagadnieniem. Oferowane przez takie systemy jak MySQL czy Postgresql, mechanizmy sterowania dostpem do danych, s szeroko wykorzystywane w praktyce webmasterskiej - np. w systemach CMS.

Studenci - zwaszcza nie majcy uprzednio do czynienia z programowaniem - bardzo czsto nie rozumiej wielu programistycznych "chwytw", zasad dziaania algorytmu, komputerowego sposobu mylenia. Oferowane przez nas usugi przychodz im wwczas z pomoc.

Typowe zagadnienia

Lista najczciej opracowywanych zagadnie:

  • wykonywanie baz danych w Oracle
  • formuowanie zapyta SQL
  • programowanie w Pascalu, C++ oraz Delphi