Statystyka

Jest dziaem matematyki. Przedmiotem jej jest badanie zjawisk masowych przy uyciu metod rachunku prawdopodobiestwa. Statystyk dzielimy na opisow oraz matematyczn.

Statystyka obowizuje przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych, ale rwnie praktycznie na wszystkich kierunkach studiw technicznych. Sama statystyka generalnie wydaje si by atwiejsza np. od analizy matematycznej, polega gownie na tym, i w statystyce liczy si bardzo intuicja, wyczucie. Aby umie rozwizywa zadania ze statystyki, trzeba po prostu - identycznie jak w analizie matematycznej - zrobi tych zada duo. To, e statystyka jest troche nauk na wyczucie, potwierdza take fakt, i niektre wzory czy wartoci s podawane s odmiennie przez rne rda.

Uwaamy, i nasza wiedza i dowiadczenie pozwalaj nam czu si na tyle pewnie w zagadnieniach statystycznych, by suy Pastwu pomoc.

Typowe zagadnienia

Poniej przedstawiamy Pastwu wykaz zagadnie z jakimi najczciej si spotykamy, wykonujc prace zlecone przez naszych Klientw. Nie oznacza to, e oczywicie, i nie podejmiemy si pomocy w zwizku z innym materiaem. Jestemy bowiem w stanie pomc prawie w kadej sytuacji.

Statystyka opisowa

 • metody przedstawiania danych statystycznych
  • szeregi: szczegowy i rozdzielcze
  • czsto absolutna, wzgldna i skumulowana
  • diagramy i histogramy
 • miary statystyczne klasyczne i pozycyjne
  • miary tendencji centralnej (rednie, mediana, dominanta)
  • miary rozrzutu (wariancja, odchylenie standardowe i wiartkowe, kwartyle)
  • wspczynniki asymetrii i skupienia

Statystyka matematyczna:

 • teoria estymacji
  • estymacja punktowa
  • estymacja przedziaowa - wyznaczanie przedziaw ufnoci
  • wyznaczanie bdu oszacowania
 • teoria testw
  • weryfikacja hipotez statystycznych
  • bd pierwszego i drugiego rodzaju

Rachunek prawdopodobiestwa

 • zmienna losowa skokowa i ciga
 • gsto, dystrybuanta i prawdopodobiestwo
 • typowe rozkady cige i skokowe
 • rozkad normalny standaryzowany